Practoraat Samen Slim Zorgen

Het practoraatmodel

Het practoraat Samen Slim Zorgen is een voortzetting van het practoraat Samen Slim Zorgen Thuis, dat in de periode van 2016 tot 2020 heeft bijgedragen aan zowel kennisontwikkeling als onderwijsontwikkeling rondom zorginnovatie en technologie.

Het Practoraat Samen Slim Zorgen richt zich op de interdisciplinaire samenwerking tussen alle actoren in het zorg- en welzijnsveld (organisaties, bedrijven, burgers, professionals, patiënten, mantelzorgers, studenten en docenten). De belangrijke aandachtsgebieden zijn het verbinden van onderwijs en beroepspraktijk en het slim en goed inzetten van technologie in de zorg. Het weglaten van het woord ‘thuis’ in de naam van het practoraat is een verrijking. Het geeft de ambitie weer om naast de toepassing van nieuwe werkwijzen en technologie in de extramurale zorg ook die binnen de intramurale setting onderdeel van het practoraat te maken.

 

Practoraat en onderzoek binnen het mbo

Op de website www.practoraten.nl lezen we ‘Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De stichting vindt het belangrijk om het bedrijfsleven actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het beroepsonderwijs door samen te werken in practoraten. Bundeling en verdieping van kennis en het in de praktijk toepassen van die kennis staan daarbij voorop.’

Dit uit zich bij het practoraat Samen Slim Zorgen in de volgende activiteiten:

  • praktijkgericht onderzoek verrichten
  • betekenisvolle en innovatieve projecten opzetten en uitvoeren
  • kennis delen
Het practoraatmodel

Daarbij gaan wij uit van de door ons ontwikkelde visie op mbo-onderzoek. Conclusies uit eerdere onderzoeken worden meegenomen in nieuwe onderzoeken en samenwerkingen, waardoor een innovatieve onderzoekcyclus plaatsvindt. De onderzoeken zijn laagdrempelig voor docenten en studenten, maar ook voor zorginstellingen en bedrijven. Op deze wijze draagt het practoraat niet alleen bij aan kennisontwikkeling binnen de school, maar ook daarbuiten.

 

Practoraat Samen Slim Zorgen binnen Summa College

Het practoraat is binnen Summa Zorg gepositioneerd. Daar waar zinvol wordt de samenwerking met andere scholen binnen het Summa College gezocht of worden vragen uit het werkveld die buiten de scope van het practoraat vallen doorgespeeld. Het practoraat is daarnaast een onderzoekspartner voor (kennis)instellingen in de brede regio. Bestaande samenwerkingen in onderzoekslijnen met Tranzo, Fontys en MMC worden gecontinueerd en versterkt. Het practoraat is een herkenbaar aanspreekpunt voor onderzoeks- en innovatievraagstukken in de zorgpraktijk.

Het practoraat werkt met onderzoekthema’s. Deze worden in overleg met het management per schooljaar gekozen. De thema’s vallen altijd onder de hoofdvraag van het practoraat: ‘Hoe kan Summa Zorg in samenwerking met haar omgeving bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van slimme zorg en daarbij toekomstbestendige zorgprofessionals opleiden?’ Het practoraat Samen Slim Zorgen werkt daarbij vanuit twee invalshoeken, die bij voorkeur geïntegreerd in de onderzoeksthema’s terugkomen:

Samen Zorgen

Hierin staat de vraag centraal hoe we met nieuwe vormen van samenwerking (het opleiden voor) de zorg kunnen versterken. Daarvoor zoeken en onderzoeken we multidisciplinaire samenwerking (bijvoorbeeld verpleegkunde met fysiotherapie op een revalidatie-afdeling) en multi-level samenwerking (bijvoorbeeld
door participatie in de academische werkplaats gehandicaptenzorg).

Slim Zorgen

Hierin staan nieuwe concepten
en werkwijzen in de zorg centraal. Denk daarbij aan de toepassing van technologie (bijvoorbeeld gebruik van medicijndispensers) en nieuwe werkwijzen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfregie).

 

Kennisdeling

Het practoraat draagt eraan bij dat nieuwe kennis en technologie haar weg vindt in het onderwijs. Deelname aan het practoraat door docenten draagt bij aan hun professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het practoraat draagt via haar praktijkonderzoek bij aan de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis. Daarbij worden geen wetenschappelijke publicaties nagestreefd, maar wel het leveren van bijdragen aan bijeenkomsten zoals het CVI en de E-healthweek en publicaties in vaktijdschriften en op de website van het practoraat.